Udaleku Itxiak. Izen ematea.

PARTEHARTZAILEAREN DATUAK DATOS DEL PARTICIPANTE


TXANDAK FECHAS


Uztailak 2-7Uztailak 9-14Uztailak 16-21Uztailak 23-28


Uztailak 2-7Uztailak 9-14Uztailak 16-21Uztailak 23-28


Uztailak 2-7Uztailak 9-14Uztailak 16-21Uztailak 23-28

OSASUN FITXA FICHA DE SALUD


BaiEz
BaiEzOHARRA NOTA: Umearen osasun-txartela eskaneatuta bidali behar da honako helbide elektronikora: udalekuak@bizilore.eus
enviar la tarjeta sanitaria escaneada a esta dirección electrónica: udalekuak@bizilore.eus

*Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko 15/1999 Lege Organikoaren xedera, harreman honetan dauden izaera pertsonaleko datuak Hazitik Kooperatiba arduraduntzat duen fitxategi misto batean daudela, helburu administratibotarako, jakinarazten dizugu. Atzipen, zuzenketa, deuseztapen eta kontrakotasun eskubideak gauzatu nahi izanez gero, zuzendu idatziz, eta araudiak agintzen duen bezala NAN-aren fotokopia erantsiz, Altamira auzoa, 5, 20.720 Azkoitia (Gipuzkoa) helbidera.

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal (L.O. 15/1999) sus datos personales serán incorporados a un fichero del que es responsable la Cooperativa Hazitik con la finalidad de aplicarlos a la actividad administrativa de la asociación. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito, y acompañando el documento con una fotocopia del DNI como establece la normativa, al responsable del Fichero en Barrio Altamira, 5, CP: 20.720 Azkoitia (Guipúzcoa).

GURASO EDO TUTOREAREN DATUAK DATOS DE LOS PADRES O TUTOR

BAIMENAK AUTORIZACIONES

Nik, -(e)k, NAN zenbakidunak, -(r)en guraso/tutore bezala, NERE SEME/ALABAri Bizilore Udalekuetan parte hartzeko BAIMENA EMATEN DIOT, antolakuntzak proposatzen dituen aktibitate eta baldintzak ONARTUZ *
Yo, , conDNI , en calidad de madre/padre/tutor de , AUTORIZO A MI HIJO/A a asistir a los campamentos Bizilore Udalekuak, ACEPTANDO las actividades y condiciones propuestas por la organización.

BAIMENA EMATEN DUT udalekuetan zehar, beharra sortuko balitz, arduradunek nire seme-alaba kotxez garraiatzeko AUTORIZO a que lleven en coche a mi hija/hijo los responsables del campamento, en caso de que fuera necesario.

ARGAZKIAK FOTOGRAFIAS

Haurrek ekintzak egiten dituzten bitartean, argazkiak ateratzea gustatuko litzaiguke, haur eta gurasoentzako oroigarri izan daitezen eta Bizilore eskaintzaren hedapenerako. *
Mientras realizamos las actividades nos gustaría obtener algunas fotografías, para que puedan servir de recuerdo para las niñas/los niños y sus familias, asi como para la difusión de las actividades de Bizilore.

Argazkiak ateratzeko baimena Autorización para sacar fotos

DATU OSAGARRIAK (AUKERAKOAK) DATOS COMPLEMENTARIOS (OPCIONALES)